Sertão  cs665

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz? dzisiejsz?, portugalsk? opowie?? ko?czymy w … Berlinie! Milena Kipfmüller (ta?ma i elektronika) i Klaus Janek (kontrabas i elektronika) jako Sounding Situation ju? jaki? czas temu nagrali intryguj?cy materia? konsumuj?cy d?wi?ki ?ywego kontrabasu, elektroniki i nagra? terenowych z Brazylii, z lat 70. ubieg?ego stulecia (pie?ni zwane Violeiros; pisali?my o tym pomy?le przy omówieniu 5-p?ytowej epopei kontrabasisty). Teraz dostajemy niejako repryz? tego projektu (nagran? w roku ubieg?ym), a do jej realizacji doproszeni zostali - Ernesto Rodrigues na altówce i Guilherme Rodrigues na wiolonczeli. Ca?o?? tej muzycznej podró?y (jeden trak), to 46 i pó? minuty.

Do krainy elektroakustycznych nieoczywisto?ci zapraszaj? nas instrumenty strunowe, które p?yn? nisko (kontrabas) i niezwykle wysoko (altówka i cello) – dudni?, piszcz?, zdaj? si? by? lekkie, ulotne, ale i niebywale masywne. Ca?o??, cho? pocz?tkowo nieco ?agodna, ma swój rytm, swoj? czasami skrywan? dynamik?. Od pocz?tku do ko?ca wiele dobrego robi? tu d?wi?ki elektroniczne. Na ogó? tworz? tajemnicze t?o, czasami stanowi? efekt pewnych dzia?a? live processing, nigdy nie wychodz? przed szereg, no i przede wszystkim ciekawie wt?aczaj? w strunow? narracj? d?wi?ki terenowe. Te ostatnie pojawiaj? si? ju? po kilku minutach. S? zap?tlone, zmutowane, jakby dociera?y do nas z zupe?nie innego ?wiata. Kind of chamber with field electronic taste! ?wietnie w ów niemiecki pomys? wklejaj? si? Portugalczycy – jak trzeba preparuj? d?wi?ki, innym razem p?yn? d?ugimi, jak?e urokliwymi pasa?ami, no i wcale nie poszukuj? ciszy na gryfach swoich instrumentów.

Pierwszy prawdziwe ekscytuj?cy moment, to okolice 14 minuty, gdy owa elektroakustyczna wi?zanka d?wi?ków wpada w niemal medytacyjny puls, nie bez posmaku dark ambient. Po kolejnych kilku minutach du?o dobrego dociera do nas z gryfu kontrabasu, który pod??czony pod kable grzmi i dudni, niczym zmutowana gitara basowa. Tu? potem, w efekcie splotu kilku okoliczno?ci, flow nabiera wr?cz dubowego echa, a klimat berli?skiego post-techno sprzed ?wier?wiecza zdaje si? ?wi?ci? triumfy. Kalejdoskop intryguj?cych i zaskakuj?cych fonii nie ma tu ko?ca. Struny wpadaj? w op?ta?czy taniec, pi?knie wt?aczaj?c si? w pulsuj?ce drony elektroniki i silnie przetworzonych nagra? terenowych. W okolicach 22 minuty arty?ci proponuj? nam chwil? oddechu i zmys?owe pasa?e wy??cznie akustycznych d?wi?ków strunowych, po czym do akcji znów wkraczaj? plamy violeiros, które siej? niepokój i zdaj? si? zadawa? egzystencjalne pytania o miejsce d?wi?ku w czasie i przestrzeni. Tu? przed up?ywem 30 minuty mamy prawdziwe spi?trzenie d?wi?ków i emocji. Orkiestra strunowców i elektroakustyczny ambient zbieraj? cudowne ?niwo! Nim ta wspania?a opowie?? ostatecznie wybrzmi, czeka nas jeszcze krótkie zej?cie w okolice ciszy, pasa?e strunowego pi?owania i szlifowania, a tak?e faza dronowa, która wydaje si? narasta? jak burza w piorunami. Fina? nagrania pe?en jest elektroakustycznych pere?ek d?wi?kowych, ga?nie przy wtórze ?ywych d?wi?ków i kolejnej repryzie g?osów wprost z brazylijskiej d?ungli. Andrzej Nowak (Trybuna Muzyki Spontanicznej)

"Sertão" can be summarized: Two generations cross two countries. Milena Kipfmüller uses tapes, recorded by her father Günter Kipfmüller in Brasil on the 1970s. The source material is processed electronically in conversation with the three string instruments: a viola, a cello, and a double bass. Obviously, Ernesto and Guilherme represent also two generations. Forty six and a half minutes of absolutely fascinating contemporary free improvised electro-acoustic music. A delightful travel through space and time, with fascinating rhythmic texture. Maciej Lewenstein

Since 2014 the collective [SNDNG STTNS] has explored theatrical situations between musictheatre, staging and composition with live music, instruments, recordings, samples, speach and live editing, this work featuring cellist Guilherme Rodrigues bridges the art of the brazilian "violeros" with contemporary music, acoustic and electronic composition and improvisation. (Squidco)